Szukasz konkretnej rośliny?

Nasza firma

Warunki handlowe


OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE HAUBITZ – POLSKA SP. Z O.O.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe ustanawiają zasady zawarcia i przeprowadzenia transakcji handlowych pomiędzy podmiotami składającymi zamówienie na towary oferowane przez spółkę Haubitz-Polska Sp. z o.o. (Klientami). Ogólne Warunki Handlowe (OWH) są wiążące dla wszystkich podmiotów, które złożą Haubitz-Polska Sp. z o.o. zapytanie ofertowe, zarówno na podstawie informacji umieszczonych na witrynie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.haubitz.pl , jak i na podstawie informacji pochodzących z innych źródeł. Związanie OWH oznacza w szczególności, że stanowią one treść umowy z Haubitz-Polska Sp. z o.o. w zakresie, w jakim nie zostaną uszczegółowione, zmienione lub wyłączone w umowie.

 

I. Informacje handlowe a oferta

Wszelkie informacje o towarach zamieszczone na stronie internetowej lub udostępniane potencjalnym Klientom w inny sposób mają charakter informacji handlowej o towarach, które można nabyć od Haubitz-Polska Sp. z o.o. Żadna z tych informacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W szczególności nie mają charakteru ofertowego ceny jednostkowe poszczególnych towarów. Wszystkie informacje handlowe służą do wskazania szacunkowych parametrów możliwej transakcji handlowej i w drodze ustaleń dokonywanych w niżej opisany sposób mogą ulec zmianie.

II. Zapytanie ofertowe, składanie i realizacja zamówienia

 1. Na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej lub informacji handlowej udostępnionej potencjalnym Klientom w inny sposób, Klient może sformułować zapytanie ofertowe w celu zawarcia transakcji handlowej. Zapytanie ofertowe powinno mieć formę pisemną. Dopuszcza się także możliwość złożenia zapytania drogą elektroniczną, telefoniczną lub faxem, z zastrzeżeniem konieczności ich pisemnego potwierdzenia w ciągu 3 dni.
 2. Złożona przez Klienta oferta jest wiążąca. Jeżeli Haubitz-Polska Sp. z o.o. potwierdzi przyjęcie oferty Klienta bez zastrzeżeń w ciągu 14 dni od jej otrzymania, umowę uważa się za zawartą. W innym przypadku wszystkie ewentualne rozmowy i wymiana korespondencji w sprawie ustalenia warunków transakcji są rokowaniami. Po ostatecznym ustaleniu warunków transakcji, w szczególności terminu realizacji zamówienia, warunków płatności oraz ceny, Haubitz Polska Sp. z o.o. formułuję ofertę, którą wysyła do Klienta drogą elektroniczną lub w inny uzgodniony sposób. W przypadku braku zastrzeżeń ilościowo-jakościowych a także cenowych wniesionych przez Klienta w ciągu 10 dni od daty otrzymania oferty, umowę uważa się za zawartą.
 3. W każdym momencie możliwe jest odstąpienie od umowy na drodze porozumienia stron.
 4. Haubitz-Polska zastrzega sobie możliwość realizacji umowy poprzez dostarczanie towaru partiami.
 5. Zmiana ustalonego w umowie terminu realizacji dostawy towaru jest możliwa wskutek okoliczności, za istnienie których Haubitz-Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności. Za takie okoliczności uznaje się w szczególności niekorzystne warunki pogodowe (bardzo niska lub wysoka temperatura), strajki itp. O każdorazowej zmianie terminu realizacji dostawy towaru Haubitz-Polska Sp. z o.o. poinformuje Klienta z jednoczesnym podaniem nowego terminu realizacji dostawy. Taka zmiana terminu wykonania umowy nie będzie uważana za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Haubitz–Polska Sp. z o.o.

III. Warunki płatności

 1. Strony są związane kwotą ceny oznaczoną w ostatecznie przyjętej ofercie. Żadna z kwot nie zawiera podatku od towaru i usług (VAT), który zostanie doliczony do ceny w stawce obowiązującej w dniu, z którym odpowiednie przepisy wiążą naliczenie podatku.
 2. Uregulowanie należności za dostarczony towar odbywać się będzie w terminie i na warunkach określonych w umowie, na podstawie wystawionej przez Haubitz-Polska Sp. z o.o. faktury.
 3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, naliczone będą odsetki umowne wysokości 12% zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Naliczenie odsetek umownych nie powoduje utraty roszczeń z tytułu naprawienia szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
 5. Haubitz-Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku zmiany kursu walut.

IV. Zabezpieczenia spłaty

 1. W przypadku gdyby Haubitz Polska sp. z o.o. była zmuszona do wynajęcia firmy windykacyjnej albo zastępcy prawnego celem odzyskania długu od Klienta, wówczas Klient będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich uzasadnionych strat i wydatków , które zostaną poniesione, na podstawie dokumentacji finansowej, przez Haubitz Polska sp. z o.o., a które wynikać będą z faktu odzyskiwania długu od Klienta.
 2. Strony zgodnie postanawiają, że do czasu zapłaty całości ceny za wydane Klientowi towary, pozostają one własnością Haubitz Polska sp. z o.o.
 3. Strony zgodnie postanawiają, że w razie braku zapłaty ceny za wydany towar w terminach wynikających z wystawionych na rzecz Klienta faktur VAT, wystawiona faktura VAT pełni funkcję wezwania do zapłaty.

V. Reklamacje

 1. Klient zobowiązany jest do odbioru towaru oraz sprawdzenia zamówionego towaru pod względem jakościowym oraz ilościowym. Przy odbiorze zamówionego towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić zgodność towaru z umową. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, Klient zobowiązany jest zgłosić uwagi do protokołu odbioru oraz potwierdzić to własnoręcznym, czytelnym podpisem.
 2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące wielkości, jakości i ilości dostarczonego towaru powinny być zgłoszone pisemnie w terminie do 48 godzin od daty odbioru towaru, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w terminie późniejszym. Uszkodzenia oraz wady zgłoszone w terminie późniejszym nie podlegają reklamacji, jako zależne od czynników zewnętrznych, za które Haubitz-Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności
 3. W przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta, Haubitz-Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć nowy towar wolny od wad w pierwszym możliwym terminie lub obniżyć cenę.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji.
 2. W przypadku braku porozumienia w tym zakresie strony oddają sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu rzeczowo Sądowi we Wrocławiu.
 3. W sprawach nieuregulowanych przez OWH zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Adres

Haubitz-Polska Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 8A
55-050 Mirosławice
tel +48 71 3902043
fax +48 71 3902060