Szukasz konkretnej rośliny?

INFORMACJA
o przetwarzaniu{1} Twoich danych osobowych{2}

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

 1. Administrator danych osobowych

  My, Haubitz Polska sp. z o.o. z siedzibą w Mirosławicach, ul. Lotnicza 8A, 55-050 Mirosławice,  jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

  W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym pracownikiem odpowiedzialnym za  ochronę Twoich danych – Aleksandra Wiatrowska, e-mail: a.wiatrowska@haubitz.pl , telefon: 609-768-124

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

  • w celu złożenia Ci oferty na zakup oferowanych przez nas produktów na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO* - o tym, czym dokładnie jest RODO, dowiesz się z informacji   umieszczonych poniżej):
  • w celu zawarcia umowy sprzedaży oferowanych Tobie produktów na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży oferowanych przez nas produktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach analitycznych, a więc: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni),
  • w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu;

 

 
 1. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

  Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

  • Podstawowe dane identyfikacyjne
  • Elektroniczne dane identyfikacyjne
  • Elektroniczne dane lokalizacyjne
  • Nawyki konsumpcyjne
  • Dane dotyczące zamieszkania
  • Finansowe dane identyfikujące
  • Informacje o środkach finansowych
  • Zobowiązania oraz wydatki
  • Wypłacalność
  • Pożyczki, hipoteki, linie kredytowe
  • Umowy oraz ugody
  • Szczegóły osobiste
  • Kontakty z innymi
  • Stan posiadania
  • Reklamacje, incydenty oraz wypadki
  • Nawyki konsumpcyjne
  • Wynagrodzenie
  • Wizerunek (jeśli został utrwalony przy użyciu naszego monitoringu) 

 

 1. Odbiorcy danych

  Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

  • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty;
  • firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);
  • oraz innym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej, których oferta uzupełnia naszą; partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą; partnerom handlowym, będącym członkami programu lojalnościowego

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

  Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   

 2. Okres przechowywania danych
  1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz najpóźniej do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
  2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy  przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy
  3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 1. Twoje prawa:

  Przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. prawo do usunięcia danych.
   Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
  4. ograniczenia przetwarzania danych
   Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
   Sprzeciw "marketingowy". Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
   Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. prawo do przenoszenia danych:
   Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
   Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego. Aktualnie jest nim:
   Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
   ul. Stawki 2 
   00-193 Warszawa
   ;
   w niedalekiej przyszłości będzie nim  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   lub innego właściwego organu nadzorczego
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
   W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

   

  W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: a.wiatrowska@haubitz.pl lub zadzwoń pod numer: 609-768-124, bądź też udaj się do naszej siedziby:  

  Haubitz Polska sp. z o.o.
  ul. Lotnicza 8A
  55-050 Mirosławice

   

  Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

   

  Podanie przez Ciebie danych jest:

  • warunkiem zawarcia umowy
  • warunkiem kontaktowania się z Tobą w celu złożenia Ci oferty lub przekazania informacji marketingowych
  • dobrowolne

   

  Jeżeli nie podasz danych:

  • możemy odmówić zawarcia umowy
  • nie będziemy składać Ci ofert oraz wysyłać do Ciebie naszych informacji marketingowych

 

 1. Informacja o źródle danych

  Twoje dane uzyskaliśmy na podstawie wypełnionego przez Ciebie (pisemnie lub elektronicznie) formularza, a także na podstawie bezpośredniej rozmowy z Tobą (również telefonicznie), lub przy użyciu korespondencji tradycyjnej lub przy użyciu poczty elektronicznej.

 

 

 

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Co to jest RODO? 

RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE  oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.

 

Od kiedy RODO będzie obowiązywać?

27.04.2016r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018r.

Nowe przepisy obowiązywać będą w sposób bezpośredni, co oznacza, że nie będą wymagać krajowej implementacji (wdrożenia) niezależnie od obowiązującej obecnie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, która zostanie całkowicie zmieniona celem dostosowania jej do RODO.

 

Co to są dane osobowe?

Tak jak pisaliśmy wyżej, dane osobowe  to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;.

 W praktyce mogą to być wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres email, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.

 

 

{1} „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

{2} dane osobowe” to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

 

Adres

Haubitz-Polska Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 8A
55-050 Mirosławice
tel +48 71 3902043
orders@haubitz.pl
Ważne informacje

Polityka prywatności
Warunki sprzedaży
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000151545, NIP: 8961218454, REGON: 932062761
Kapitał zakładowy: 50.000 zł
Zmień język

PL EN 
Kapitalna Firma